Certyfikowany produkt medyczny

Trener sakkadowy jest produktem medycznym od lipca 2020 roku. Niestety tylko sześć z 15 oryginalnych ćwiczeń mogło być certyfikowanych. Jeśli chcesz użyć wszystkich 15 ćwiczeń, możesz skorzystać z nowej aplikacji Oculy:

Co to oznacza?

  • Ten produkt jest zatwierdzony jako certyfikowany produkt medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Oprogramowanie jest wykorzystywane do terapii zaburzeń wpływających na pole widzenia. Utrata pola widzenia ma być kompensowana przez zwiększone wykorzystanie sakkad.
  • Produkt został opracowany na podstawie wywiadów z pacjentami i pracownikami służby zdrowia (lekarzami, neuropsychologami, ortoptystami i terapeutami zajęciowymi).
  • Na podstawie tych rozmów precyzyjnie określono jakie wymagania musi spełniać produkt.
  • Następnie produkt był rozwijany zgodnie z predefiniowanym planem rozwoju oprogramowania.
  • Ponadto, oprogramowanie zostało przetestowane pod kątem różnych zagrożeń: Każda osoba może bez obaw korzystać z oprogramowania, o ile nie ma ostrej choroby oczu (np. zapalenia) lub nie cierpi na epilepsję wywołaną światłem.
  • Ryzyka i cały produkt są regularnie sprawdzane pod kątem błędów zgodnie z wcześniej zdefiniowanym scenariuszem testowym.
  • Produkt został oceniony klinicznie: Stwierdzono, że jest to porównywalny produkt w dziedzinie kompensacyjnego treningu oczu i że nie jest konieczne badanie produktu własnymi badaniami, ponieważ jest on oparty na dobrze zbadanej zasadzie.

Partner

BFH

Johner

Deklaracja zgodności

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY / DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Name und Adresse der Firma
Nom et adresse de l’entreprise
Nome eindirizzo della ditta
Name andaddress of the firm
GURTNER IT SOLUTIONS...................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass / Nous déclarons sous notre propre responsabilité que /
Dichiariamo sotto nostra responsabilità che / W e declare underour soleresponsibility that
das Medizinprodukt
le dispositif médical
the medical device
il dispositivo medico
Trening sakkadyczny.....................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Bezeichnung, Typ oderModell, Chargen- oder Seriennummer, ev. Herkunft und St üc kzahl
Nom, type ou modèle, numéro de lot ou série, év. source et nombre d'exemplaires
Nome, tipoo modello, numero di lotto o di serie, ev. fonte e numerodi esemplari
Name, type or model, batch or serial number, possibly sources and number of items
derKlasse /delaclasse /dellaclasse /of
class
Klasse 1.................................................................................
Nach Anhang IX
der Richtlinie 93/43/EWG / selon l'annexe IX

de la directive 93/42/CEE /
secondo l'allegato IX
delladirettiva93/24/CEE /accordingtoannex IX

of direct. 93/42/EEC
allen Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG (od. 90/385/EWG) entspricht , die anwendbar sind
/ remplit toutes les exigences de la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE (ou 90/385/CEE) qui le
concernent /soddisfa tutte le disposizioni della direttiva 93/42/CEE (opure 90/385/CEE) che lo riguardano /
meets all the provisions of the directive 93/42/EEC (or 90/385/EEC) which apply to it.
Angewandte harmonisierte Normen, natio-
naleNormen oder andere normative Dok u-
mente
Normes harmonisée, normesnationales et
autres documents normatifs appliqués
Norme armonizzate o nazionali applicate,
altri documenti normativi applicati
Applied harmonised standards, national
standards or other normative documents
93/42/EWG inklusive 2007/47/EG..........................................
Angewandte Regeln: Regel 12 aus Anhang IX......................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Konformitätsbewertungsverfahren
Procédure d’évaluation de la conformité
Procedimentodivalutazionedellaconformità
Conformity assessment procedure
...............................................................................................
Konformitätsbewertungsstelle (falls beigezogen)
Organeresp.
del'évaluat.delaconformité(siconsulté)
Organoincaric.dellavalutaz.della conform.(se consultato)
Notified Body (if consulted)
............................................................................
Bern, 7. Mai 2020................................................
Ort, Datum / Lieu, date / Luogo, data / Place, date
Beat Gurtner, Dyrektor Zarządzający
Name und Funktion / Nom et fonction /
Nome e funzione / Name and function
Proszę czekać...
Proszę czekać
forgetful-counterpart
forgetful-counterpart
forgetful-counterpart
forgetful-counterpart